Το προσωπικό της Μονάδας, τόσο το κλινικό όσο και το ερευνητικό, παρουσιάζει κάθε χρόνο σημαντικό επιστημονικό έργο μέσω δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και συγγραφής κειμένων σε ελληνικά και, κυρίως, διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Συμμετέχει επίσης σε πανευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συντονισμένες δράσεις. Σε άμεση συνάφεια με αυτό το πρωτότυπο ερευνητικό έργο, η γνώση που προκύπτει μετατρέπεται σε καθημερινή κλινική πρακτική προς όφελος των μικρών ασθενών. Στη συνέχεια θα βρείτε μερικές από τις πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης της αλλεργικής νόσου που εφαρμόζονται στη Μονάδα καθιστώντας την πανελλήνιο κέντρο αναφοράς. που παράγεται στο Εργαστήριο της Μονάδας