Πρόγραμμα iFAAM

ifaam logo ratio for landing

Η μελέτη iFAAM (Integrated Approaches to Food Allergen and Allergy Risk Management) αναφέρεται σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τις τροφικές αλλεργίες και τη διαχείριση του αλλεργικού κινδύνου. Το iFAAM είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU FP7), στο οποίο συμμετέχουν 38 συνεργαζόμενα κέντρα από 15 χώρες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Τουρκίας.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη συνέχεια της μελέτης EuroPrevall, στην οποία εκτιμήσαμε την ανάπτυξη των τροφικών αλλεργιών στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής. Η μελέτη iFAAM αφορά στην επαναξιολόγηση όλων των παιδιών που συμμετείχαν στην μελέτη Europrevall, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς τα μεγαλύτερα παιδιά επηρεάζονται από τις τροφικές αλλεργίες και πώς αυτό σχετίζεται με άλλες αλλεργίες όπως το άσθμα. Προσφέρει επίσης την ευκαιρία να διερευνήσουμε κατά πόσον υπάρχει σύνδεση μεταξύ των διατροφικών παραγόντων και της εξέλιξης των αλλεργιών αργότερα στη ζωή.

Η μελέτη iFAAM έχει ως στόχο:

  • Τη διερεύνηση του κατά πόσο η μητρική και βρεφική διατροφή μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση τροφικών αλλεργιών στην Ευρώπη,
  • την αναγνώριση πιθανών παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη σοβαρών αντιδράσεων στις τροφές,
  • τη δημιουργία μιας κλινικά επικυρωμένης κλίμακας αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου καθώς και μεθόδους διαχείρισης αυτού του κινδύνου.
  • την εκπαίδευση των ιατρών, των ασθενών αλλά και της βιομηχανίας τροφίμων στη σωστή διαχείριση των τροφών για τη μείωση του κινδύνου έκθεσης σε ενοχοποιημένα τρόφιμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθήτε τη σελίδα του προγράμματος