Βιβλιογραφική ενημέρωση (journal club)

H οργάνωση του Journal Club ξεκίνησε το 2006. Πρόκειται για εβδομαδιαία συνάντηση του προσωπικού της Μονάδας κατά την οποία συζητούνται εν τω βάθει πρόσφατα άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους στην Αλλεργιολογία και έχει πολλαπλούς στόχους: πρώτον, την ανάλυση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται σε κάθε τύπο μελέτης και τους λόγους που υποβάλουν τις εκάστοτε προσεγγίσεις. Δεύτερον, την κρίση των στατιστικών μεθόδων και αποτελεσμάτων τα οποία πολλές φορές υποδηλώνουν πολύ περισσότερα από αυτά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται προφανή. Τρίτον, την πολλές φορές αποδόμηση μελετών μέσω της ανάδειξης των λογικών/επιστημονικών σφαλμάτων ή παραλείψεων που αυτές φέρουν. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται στο έπακρο η κριτική σκέψη, η βιβλιογραφία απο-ιδανικεύεται, το περιεχόμενό της εξορθολογίζεται και η γνώση αποκτά στέρεες βάσεις. Παράλληλα, προκύπτει και η εκπαίδευση στον ορθό τρόπο σχεδιασμού μελετών με τα δεδομένα της κλινικής εμπειρίας της Μονάδας ώστε οι μελλοντικές δημοσιεύσεις να έχουν υψηλό δείκτη απήχησης.