Ποια είναι τα ποσοστά συνλοίμωξης μεταξύ SARS-CoV-2 και άλλων παθογόνων αναπνευστικού;

Σύμφωνα με πρώιμες αναφορές από την Κίνα η συνλοίμωξη του ιού SARS-CoV-2 με άλλα παθογόνα του αναπνευστικού είναι σπάνια.  Τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων συστήνουν οι ασθενείς με πιθανή λοίμωξη SARS-CoV-2 να ελέγχονται και για άλλα παθογόνα του αναπνευστικού,  η παρουσία των οποίων θα μπορούσε  να βοηθήσει στην εκτίμηση της νόσου εν απουσία ευρέως διαθέσιμων ταχέων διαγνωστικών μεθόδων.

 

Μια ομάδα στη Βόρεια Καλιφόρνια μελέτησε 1217 ρινοφαρυγγικά δείγματα από 1206 συμπτωματικούς ασθενείς με τη μέθοδο Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης πραγματικού χρόνου με Αντίστροφη Μεταγραφάση (real-time reverse transcriptase–PCR) για την παρουσία SARS-CoV-2 και ενός πάνελ άλλων παθογόνων αναπνευστικού (Γρίπη A/B, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, λοιποί κορωνοϊοί, αδενοϊός, ιοί παραγρίπης 1-4, ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός,  ρινοϊός/εντεροϊός, χλαμύδια της πνευμονίας, μυκόπλασμα της πνευμονίας).

 

Στη μελέτη αυτή  προέκυψε ότι το 9,5% των δειγμάτων ήταν θετικά για SARS-CoV-2  ενώ το 26,1% ήταν θετικά σε 1 ή περισσότερα λοιπά παθογόνα αναπνευστικού. Στο 20,7% των θετικών SARS-CoV-2 δειγμάτων και στο 26,7% των αρνητικών SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκε τουλάχιστον ένα επιπλέον παθογόνο του αναπνευστικού (διαφορά 6.0% [95% CI, –2.3% με 14.3%]). Οι πιο συχνές συνλοιμώξεις με τον SARS-CoV-2 ήταν: ρινοϊός/εντεροϊός 6,9%, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός 5,2%, και άλλοι κορωνοϊοί 4,3%. Το 7,5% των δειγμάτων που ήταν θετικά για άλλο παθογόνο του αναπνευστικού βρέθηκε θετικό και για τον SARS-CoV-2 και το 10,2% των δειγμάτων που ήταν αρνητικά για άλλα αναπνευστικά παθογόνα βρέθηκε θετικό για SARS-CoV-2 (διαφορά 2.7% [95% CI, –1.0% με 6.4%]). Οι ηλικίες των ασθενών με SARS-CoV-2 χωρίς συνλοίμωξη και με συνλοιμώξεις δε διέφεραν σημαντικά.

 

Συμπερασματικά, η ανίχνευση άλλου παθογόνου του αναπνευστικού σε συμπτωματικούς ασθενείς δεν αποκλείει τη λοίμωξη από SARS-CoV-2. Η μελέτη,  εάν και περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό ασθενών σε συγκεκριμένη γεωγραφική  περιοχή, προτείνει ότι τα τεστ ρουτίνας για άλλα παθογόνα αναπνευστικού κατά την πανδημία Covid19 δεν παρέχουν κλινικό όφελος παρά μόνο στην περίπτωση που  το θετικό αποτέλεσμα αλλάζει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθένειας.

 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764787